tel. 77 44 24 600    /    602 319 852
edu.proxima@gmail.com

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI I PRACY

z dnia 27 lipca 2004 r.

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

(Dz. U. Nr 180, poz. 1860) z późniejszymi zamianami - szkolenia bhp odbywają:

 

 

Rodzaj szkolenia bhp

Uczestnicy szkolenia

Ilość godzin

(minimum)

Kiedy należy przeprowadzić pierwsze szkolenie

Okres na jaki szkolenie jest ważne

Instruktaż ogólny

Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

3

przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy

Przez cały okres zatrudnienia w danym zakładzie pracy

Instruktaż stanowiskowy

dla pracowników nowo zatrudnianych na stanowiskach robotniczych i innych, na których występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych, dla pracowników przenoszonych na takie stanowiska oraz w przypadku zmiany warunków techniczno-organizacyjnych, tj. w razie zmiany procesu technologicznego, zmiany organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania substancji o działaniu szkodliwym dla zdrowia albo niebezpiecznym oraz nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń. Szkolenie jest przeznaczone również dla studentów odbywających praktyki studenckie oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu.

8

Przed rozpoczęciem pracy, na stanowisku, na którym będzie zatrudniony instruowany pracownik,

Przez cały okres zatrudnienia w danym zakładzie pracy na danym stanowisku

Bhp okresowy dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści;

16

W okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy

5 lat

Bhp okresowe dla robotników

pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych

8

W okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.

Bhp okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno-technicznych

pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji;

16

W okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy

5 lat

Bhp okresowy dla pracowników służby bhp i osób wykonujących zadania tej służby

pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy i inne osoby wykonujące zadania tej służby;

32

-

5 lat

Bhp okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych

pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

8

W okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy

6 lat

Bhp okresowy dla pracodawców wykonujących zadania służby bhp

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, którzy na podstawie art. 23711 § 1 Kodeksu pracy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy.

64

-

5 lat

Metodyka instruktażu stanowiskowego

Szkolenie jest przeznaczone dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, brygadzistów, bądź osoby skierowane przez pracodawcę. Ten wymóg wynika z § 11.5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; zmiana Dz. U z 2005 r. Nr 116, poz. 972), które stanowi : „ Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego”.

8

-

bezterminowo

I pomoc przedmedyczna

Osoby wyznaczone przez pracodawcę – podstawa prawna

1. Kodeks Pracy art. 209 (zmiany od 18 stycznia 2009 r.) - ustawa z 21 Listopada 2008 r o zmianie ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. 223, poz. 1460 z 2008 r.),

2. Obwieszczenie

Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

3. rozporządzenie

Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 września 1997 roku, które nakłada na pracodawców obowiązek zorganizowania systemu pierwszej pomocy, w skład którego wchodzą punkty pierwszej pomocy i apteczki, których obsługa może zostać powierzona tylko i wyłącznie pracownikom przeszkolonym z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

16 lub 40

-

 

 

 

Szkolenia odbywają się w terminach ustalonych wcześniej z zainteresowanymi osobami.

 

 


tagi:

szkolenia BHP, BHP opole szkolenia kursy

Współpraca


 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •